Добредојде!

Гласомер е компјутерска апликација за проверка на претпочитувањата на гласачите на парламентарните избори во 2011г. во Македонија. Гласомер е дизајниран така што граѓаните/граѓанките одговарајќи на 54 прашања во целосната верзија, односно на 31 прашања (во пократката верзија) на прашалникот, поделени во 8 области, за себе ќе го проверат степенот на совпаѓање на нивното мислење со мислењето на политичките партии во Македонија.

Captcha is OFF.